Regulamin II edycji otwartego konkursu filmowego

 

I CEL KONKURSU

 • edukacja fotograficzna i filmowa
 • wzmacnianie pozytywnego wizerunku Nowej Huty
 • popularyzacja historii regionu
 • integracja środowisk przy wspólnych projektach
 • wzbogacenie archiwum filmowego materiałami dokumentalnymi o Nowej Hucie

II ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie jest Stowarzyszenie Moja Nowa Huta przy współfinansowaniu Województwa Małopolskiego.
 2. Partnerem konkursu jest Telewizja Internetowa Moja NH

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Wzór zgody do pobrania na stronie mojanh.pl
 3. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Stowarzyszenia Moja Nowa Huta
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

IV ZASADY KONKURSU

 1. Aby wziąć udział w konkursie, należy nagrać film trwający do 3 minut o dowolnej tematyce związanej z Nową Hutą.
 2. Twórcy filmu mogą wykorzystać różnego rodzaju gatunki filmowe (np. dokument, wywiad, fabuła, reportaż, film niemy, film animowany.), które nawiązują do tematu konkursu „Moja Nowa Huta” – symbolicznie czy dosłownie.
 3. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
 4. Prace konkursowe należy przesłać mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź dostarczyć przesyłką pocztową lub osobiście na płycie DVD lub CD na adres: Telewizja Internetowa Moja NH / Szkoła Podstawowa nr 101 Kraków 31-832, os. Jagiellońskie 9.
 5. Koszty przesyłki ponoszą autorzy prac. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 6. Organizator może nie dopuścić do konkursu filmów w przypadku: złej jakości nagrania, treści niezgodnej z tematyką konkursu oraz treści naruszającej dobre obyczaje.
 7. Do filmu należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Wzór karty do pobrania na stronie mojanh.pl
 8. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną ilość filmów.
 9. Uczestnik konkursu oświadcza, że jego film jest autorski i nie był wcześniej publikowany, ani nagradzany w innych konkursach
 10. Autor zgadza się na przeniesienie praw autorskich na rzecz Telewizji Internetowej Moja NH oraz oświadcza, że dysponuje i wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku osób występujących w filmie.
 11. Jeśli w filmie będą wykorzystywane dzieła osób trzecich (np. muzyka), autor musi do łączyć zobowiązanie o posiadaniu praw autorskich do wykorzystania dzieła lub dołączyć właściwą zgodę lub licencję (lub ew. oświadczenie, że autor oświadcza, iż dysponuje pełnią praw autorskich do przesłanego na konkurs dzieła).
 12. Filmy nadesłane, nagrodzone, wyróżnione stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich w nieograniczonym zakresie.
 13. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia oświadcza, że:
  Posiada pełnię praw autorskich do filmu i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechnienia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności dostosowania filmu do wymogów, jakie muszą zostać spełnione przy jego publikacji.
  Przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn. 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego prezentowania i publikacji filmów konkursowych w celach promocyjnych w telewizji, na stronach internetowych oraz wydawnictwach informacyjno -promocyjnych Stowarzyszenia Moja Nowa Huta, telewizji internetowej Moja NH.
 16. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 17. Organizator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne urazy i szkody powstałe w wyniku realizacji filmu.
 18. Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2017 r. W przypadku przesyłek listownych
  decyduje data stempla pocztowego.

V OCENA I NAGRODY

 1.  Prace oceniane będą przez jury w składzie określonym przez Organizatora.
 2. Konkurs oraz jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej, mojanh.pl, www.mojanowahuta.pl oraz prasie lokalnej GŁOS Tygodnik Nowohucki i innych mediach.
 3. W konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia dla laureatów najciekawszych prac wyłonionych przez komisję konkursową.
 4. Wręczenie nagród zostanie w dniu 24 maja 2017r. o godzinie 17.00 w czasie Gali Festiwalu Filmowego Moja Nowa Huta w Młodzieżowym Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie os. Tysiąclecia 15.
 5. Nagrodzone prace zostaną ponadto zamieszczone na portalu Moja NH (platforma youtube.pl) oraz mogą być wykorzystane przy produkcji filmu dokumentalnego o Nowej Hucie realizowanego przez Stowarzyszenie Moja Nowa Huta.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej lub nie przyznania żadnych wyróżnień w związku z niskim poziomem prac, a także prawo, aby nie zamieszczać prac konkursowych we wspomnianych portalu i filmie.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Organizator

 

MNHTV szary2

 

Partnerzy

 

 

Sponsorzy

 

Ostatnio dodane

10 kwiecień 2017
29 marzec 2017
29 marzec 2017
29 marzec 2017

Kontakt

Telewizja Internetowa MojaNH

Szkoła Podstawowa nr 101,
Kraków 31-832 os. Jagiellońskie 9,

telefon: 502 540 478

e-mail: biuro@mojanh.pl

facebook: MojaNH - facebook

youtube: MojaNH - YouTube