Regulamin konkursu pod nazwą „Filmowy list do Świętego Mikołaja”


Art. 1
1. Konkurs pod nazwą „Filmowy list do świętego Mikołaja” organizowany jest przez Telewizję Internetową MOJA NH z siedzibą w Krakowie, os. Jagiellońskie 9 oraz Szkołę Podstawową nr 101 im. H.CH. Andersena w Krakowie, zwaną dalej ORGANIZATOREM. 

2. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Komisja powołana przez Organizatora.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w m. Krakowie .

Art. 2
Celem Konkursu jest najlepszego filmu z nagranym listem do Św. Mikołaja spośród nadesłanych zgłoszeń.

Art. 3
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń krakowskiej szkoły podstawowej.

2. W Konkursie głos może oddać każdy, kto posiada ważne konto w serwisie internetowym Facebook oraz umożliwi publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Organizator wyłącznie za pomocą odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie Organizatora www.mojanh.pl . Zgłaszający jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól formularza zgłoszeniowego oraz wstawienia w zakładce opis linku do filmu zwanych dalej łącznie Materiałem konkursowym. Zgłaszający zaświadcza o prawdziwości przekazanych danych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń .Zgłoszenia są przyjmowane w okresie od 26.11.2020 r. do 10.12.2020 r. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Materiał konkursowy przekazany komisji konkursowej .

3. W Konkursie nie będą brały udziału Materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo lub dobre obyczaje. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia zawierającego taki Materiał, lub usunięcia z Materiału tych zdjęć, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu.

4. Materiał konkursowy powinien być dobrej jakości technicznej, umożliwiającej publikację na platformach internetowych. W braku odpowiedniej jakości technicznej Materiału Konkursowego, Organizator może zaniechać jego umieszczenia co jest równoznaczne z odmówieniem uczestnikowi udziału w Konkursie. Materiał filmowy może trwać maksymalnie 3 minuty.

5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanego Materiału konkursowego w publikacjach internetowych na stronach Organizatora ( ( Facebook, You Tube, Instagram…)
6. Poprzez zgłoszenie Materiału konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego Materiał konkursowy nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału konkursowego do Konkursu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 4 powyżej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.


8. Laureatami Konkursu będą uczestnicy, których Materiał konkursowy uzyska największą liczbę głosów od komisji konkursowej w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów i młodzieży.

Art. 5
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się na piśmie.


Art. 6
Ogłoszenie wyników Konkursu

Komisja konkursowa po ocenieniu nadesłanych materiałów filmowych, ogłosi wyniki Konkursu w dniu 15.12.2020r. na stronach Organizatora, wymienionych w art. 1 ust. 3.


Art. 7
Nagrody w Konkursie


1) Laureat, który zajmie 1 miejsce –statyw tripod z pilotem

2) Pozostali Laureaci - mini statyw fotograficzny

2. Laureaci zostaną poinformowani o sposobie (miejscu i terminie odbioru nagrody) drogą mailową na adres e-mail lub profil FB wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

Art. 8
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.Art. 9
1. Uczestnictwo w Konkursu zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu u Organizatora

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 10
1. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

 

 

Organizator

 

MNHTV szary2

 

Partnerzy

 

 

Sponsorzy

 

Ostatnio dodane

06 czerwiec 2021
06 czerwiec 2021
01 styczeń 2021
30 grudzień 2020

Kontakt

Telewizja Internetowa MojaNH

Szkoła Podstawowa nr 101,
Kraków 31-832 os. Jagiellońskie 9,

telefon: 502 540 478

e-mail: radoslaw.omiecinski@gmail.com

facebook: MojaNH - facebook

youtube: MojaNH - YouTube