Już poraz kolejny organizujemy Festiwal Filmowy Moja Nowa Huta.Festiwal jest bardzo ważnym wydarzeniem dla nowohuckiej społeczności w ramach którego spotkają się dwa pokolenia mieszkańców naszej dzielnicy, młodzież i seniorzy. Ci, którzy budowali to „nowe miasto”, fabryki, architekturę i jego charakter - nowohuccy seniorzy. I ci, którzy odkrywają to miasto przez ostatnie kilkanaście lat - młodzież dla której Nowa Huta to dom, szkoła i pierwsze miłości.To spojrzenie dwóch pokoleń mieszkańców Nowej Huty na historię miasta i na własną historię życia.

         Festiwal to próba dotarcia do szkół podstawowych i gimnazjalnych, klubów seniora z programem edukacyjnym „Jak zrobić film”. Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej oraz dorosłych.

           Warsztaty filmowe dla młodzieży i dorosłych odbywać się będą w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 101 os. Jagiellońskie 9 w Krakowie oraz w placówkach macierzystych . Wykłady i ćwiczenia warsztatowe prowadzone będą przez instruktorów Akademii Filmowej i współpracowników telewizji internetowej Moja NH.

           

Regulamin konkursu pod nazwą „Filmowy list do Świętego Mikołaja”


Art. 1
1. Konkurs pod nazwą „Filmowy list do świętego Mikołaja” organizowany jest przez Telewizję Internetową MOJA NH z siedzibą w Krakowie, os. Jagiellońskie 9 oraz Szkołę Podstawową nr 101 im. H.CH. Andersena w Krakowie, zwaną dalej ORGANIZATOREM. 

2. Nadzór nad przebiegiem konkursu sprawuje Komisja powołana przez Organizatora.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w m. Krakowie .

Art. 2
Celem Konkursu jest najlepszego filmu z nagranym listem do Św. Mikołaja spośród nadesłanych zgłoszeń.

Art. 3
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń krakowskiej szkoły podstawowej.

2. W Konkursie głos może oddać każdy, kto posiada ważne konto w serwisie internetowym Facebook oraz umożliwi publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmuje Organizator wyłącznie za pomocą odpowiedniego formularza zamieszczonego na stronie Organizatora www.mojanh.pl . Zgłaszający jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól formularza zgłoszeniowego oraz wstawienia w zakładce opis linku do filmu zwanych dalej łącznie Materiałem konkursowym. Zgłaszający zaświadcza o prawdziwości przekazanych danych.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń .Zgłoszenia są przyjmowane w okresie od 26.11.2020 r. do 10.12.2020 r. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Materiał konkursowy przekazany komisji konkursowej .

3. W Konkursie nie będą brały udziału Materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo lub dobre obyczaje. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia zawierającego taki Materiał, lub usunięcia z Materiału tych zdjęć, które nie spełniają wymogów niniejszego regulaminu.

4. Materiał konkursowy powinien być dobrej jakości technicznej, umożliwiającej publikację na platformach internetowych. W braku odpowiedniej jakości technicznej Materiału Konkursowego, Organizator może zaniechać jego umieszczenia co jest równoznaczne z odmówieniem uczestnikowi udziału w Konkursie. Materiał filmowy może trwać maksymalnie 3 minuty.

5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanego Materiału konkursowego w publikacjach internetowych na stronach Organizatora ( ( Facebook, You Tube, Instagram…)
6. Poprzez zgłoszenie Materiału konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego Materiał konkursowy nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału konkursowego do Konkursu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 4 powyżej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.


8. Laureatami Konkursu będą uczestnicy, których Materiał konkursowy uzyska największą liczbę głosów od komisji konkursowej w skład której wejdą przedstawiciele organizatorów i młodzieży.

Art. 5
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się na piśmie.


Art. 6
Ogłoszenie wyników Konkursu

Komisja konkursowa po ocenieniu nadesłanych materiałów filmowych, ogłosi wyniki Konkursu w dniu 15.12.2020r. na stronach Organizatora, wymienionych w art. 1 ust. 3.


Art. 7
Nagrody w Konkursie


1) Laureat, który zajmie 1 miejsce –statyw tripod z pilotem

2) Pozostali Laureaci - mini statyw fotograficzny

2. Laureaci zostaną poinformowani o sposobie (miejscu i terminie odbioru nagrody) drogą mailową na adres e-mail lub profil FB wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

3. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176).

Art. 8
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.Art. 9
1. Uczestnictwo w Konkursu zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu u Organizatora

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 10
1. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

 

            Filmy konkursowe należy przesłać:

 

mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

bądź dostarczyć przesyłką pocztową lub osobiście na płycie DVD lub CD

na adres:

Telewizja Internetowa MojaNH
Szkoła Podstawowa nr 101
Kraków 31-832,
os. Jagiellońskie 9.

Do pracy  konkursowej należy dodać wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnictwa.

(pliki do poprania poniżej)
 

Worda  Word , OpenOffica OOo3 writer  i pdf pdf

 

Filmowy list do Świętego Mikołaja !

Każdy z Was pamięta przedświąteczne pisanie listu do Świętego Mikołaja? Z pewnością każdy! Tradycja znana od wielu lat wciąż przywołuje na twarzy uśmiech oraz wprowadza nas w wyjątkowy klimat nadchodzących świąt. Jeśli macie ciekawy pomysł na świąteczne prezenty i filmowe wizje- weźcie udział w naszym konkursie!

Wystarczy, że przygotujecie list do Świętego Mikołaja, chwycicie za kamerę i nakręcicie go!

Aby wziąć udział w zabawie, należy na stronie www.facebook.com/Moja-Nowa-Huta w komentarzu pod postem Konkursu przesłać następujące informacje : autor filmu, profil FB, adres mailowy oraz wstawić link do filmiku lub przesłać go bezpośrednio na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. . W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń krakowskiej szkoły podstawowej wraz ze swoimi rodzinami. Film może trwać maksymalnie 3 minuty !
Regulamin na stronie
www.mojanh.pl oraz w siedzibie organizatora.
Na wasze nagrania czekamy do 10 grudnia 2020r. do godz. 13.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 grudnia 2020r. na naszych strona internetowych
Laureaci otrzymają w nagrodę mini statywy fotograficzne.
Zapraszamy do zabawy! Nagrajcie film do Świętego Mikołaja i walczcie o nagrody !Oglądaj naszą stronę opowiemy jak zrobić film . Niż niedługo proste zasady jakimi się posługiwać by innym oglądało się nasze filmy dużo lepiej.

 

Organizator

 

MNHTV szary2

 

Partnerzy

 

 

Sponsorzy

 

Ostatnio dodane

06 czerwiec 2021
06 czerwiec 2021
01 styczeń 2021
30 grudzień 2020

Kontakt

Telewizja Internetowa MojaNH

Szkoła Podstawowa nr 101,
Kraków 31-832 os. Jagiellońskie 9,

telefon: 502 540 478

e-mail: radoslaw.omiecinski@gmail.com

facebook: MojaNH - facebook

youtube: MojaNH - YouTube